2013 4

Бош муҳаррир: Ғ.И.МУҲАМЕДОВ
Бош муҳаррир ўринбосарлари: Б.Э.ҲУСАНОВ Б.А.ШОИМҚУЛОВ

Таҳрир ҳайьати:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Э.ҲУСАНОВ

Д.ЖУМАБОЕВ

Н.А.ЖАББОРОВ

А. ҲАЙИТБАЕВ

И.ЖЎРАЕВА

Ҳ.Д.ИШБАЕВ

Р.МАҲАМАДАЛИЕВ

М.С. МИРСОАТОВА

А.МЎМИНОВ

Н.М.МАЖИДОВ

А.К.РАҲИМОВ

Б. ИШЧОНОВ

М. ҲАЙДАРОВ 

Масъул котиб: К. РИХСИЕВ

Босишга рухсат этилди:  22.10.2013 й. Бичими 60х84 1/8. Нашр табоғи 34,5 б.т. 

Буюртма № 205.  Адади 100 нусха.  ЎзМУ босмахонасида чоп этилди.