2013 1

Бош муҳаррир: Ғ.И.МУҲАМЕДОВ
Бош муҳаррир ўринбосарлари:

Ҳ.А.ТОЙЧИЕВ

Б.А.ШОИМҚУЛОВ

Таҳрир ҳайьати:

 Х.АКБАРОВ

Н.А.ЖАББОРОВ

Ж.Ш.ДЖУМАБАЕВА

Р.ИКРАМОВ

Ҳ.Д.ИШБАЕВ

Р.МАҲАМАДАЛИЕВ

М.С. МИРСОАТОВА

А.МЎМИНОВ

Н.М.МАЖИДОВ

А.К.РАҲИМОВ

Б. ЭШЧОНОВ

М. ҲАЙДАРОВ

Масъул котиб:

К. РИХСИЕВ

Босишга рухсат этилди: 16.02.2013 й. Бичими 60х84 1/8. Нашр табоғи 32,5 б.т. Буюртма № 54. Адади 100 нусха. ЎзМУ босмахонасида чоп этилди.