ЎЗБЕК ТИЛИ БАНК-МОЛИЯ ТЕРМИНОЛОГИЯСИНИНГ ТАШҚИ МАНБАЛАР ҲИСОБИГА РИВОЖЛАНИШИ

Муаллиф: 
Ширинова Е.Т. – ТДПУ катта илмий ходим-изланувчиси
Тематика: 
Резюме: 
В данной статье излогаются способы развития банковско-финансовой терминологии за счёт внешних источников, т.е. заимствования иноязычных слов.
Resume: 
In this article, uzbek bank and finance terminological system development by outer sources such as precisely possessing words and partly possessing styles are ciearly stated and illustrated.

Инсоният тарихидан маълумки, турли халқ-лар қўшничилик муносабатларида ҳаёт кечирганлар. Шу боис ҳар қандай миллат ва халқ тарихи, маданияти, жумладан, тилини бошқа халқлар ва миллатларга хос элементларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Мамлакатлараро амалга ошириладиган турли ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий-маърифий муносабатлар миллий тилларнинг луғат таркибидан халқаро-байналмилал сўзларнинг жой олишига, бир тилдан бошқа тилга сўзларнинг турли усуллар билан ўзлашишига олиб келади. Бундай муносабатлар ўзбек тилининг луғат таркибида шаклланган ва жамият ҳаётининг ажралмас бир қисмига айланиб қолган банк-молия соҳаси терминологиясини ҳам четлаб ўтмади. Аксинча, бошқа жабҳаларга нисбатан янада яққолроқ ифодасини топди. Жуда қадим замонлардан бошланган халқлараро савдо-сотиқ алоқалари натижасида сотувчи ва харидорлар тилига ўз тилида мавжуд бўлган ва бўлмаган махсулотлар, хизматларни ифодаловчи тушунча-ларнинг ўзга тилдаги номлари кириб кела бошлаган. Сўз ўзлашиши масаласи соҳа мутахассисларини ўзига жалб қилиб келган. А.А.Реформатский мазкур масалага ёндашар экан: “Биринчи навбатда ўзлашган сўзлар орасидаги ўзлашган ва ўзлаштирилган (тил луғат таркибига сингиб кетган) ва ўзлашган, бироқ ўзлаштирилмаган (тил луғат таркибига сингиб кетмаган) сўзларни фарқлаш лозим” лигини уқтиради. Шу нуқтаи назардан банк-молия терминологияси, хусусан, “Бухгалтернинг изоҳли луғати”да берилган терминлардаги термин ўзлашиш нисбати таҳлил қилинганда мазкур соҳа терминосистемасига оид “А” ҳарфи билан бошланувчи 60 та терминнинг 18 таси, яъни 30% ўзлашган терминлар: аккредитив, актив, акцепт, акционер, акция, алиментлар, амортизация, архив, ассортимент, аудитор ва ҳоказо. Мазкур терминларнинг аксарият қисмини ўзлашган ва ўзлаштирилган терминлар, маълум бир қисмини эса: ассигнация, арбитраж, артикул, авизо ўзлашган, аммо ўзлаштирилмаган терминлар сифатида баҳолаш мумкин. Зеро, биринчи тоифа терминлари омма ҳаётига чуқур кириб бориб, фаол ишлатилмоқда. Иккинчи тоифа терминлари эса соҳа вакилларигагина тушунарли, шунинг учун уларнинг қўлланилиш доираси тор саналади.

Адабиет: 
 1. Ибрагимов А.А., Мирзарахмедов М.У., Усмоналиев Ж.Х. «Молия», «Молия бозори ва биржа иши» фанларидан таянч сўз ва иборалар тўплами. –Янги йўл, 2009.
 2. Марданов Ш.К. Русские кальки в узбекском литературном языке // Тюркологические исследования. – Фрунзе: Илим, 1986. – С. 74-79.
 3. Мусаев К.М. Формирование, развитие и современные проблемы терминологии // Развитие терминологии. – М.: Наука, 1986. – С. 6-178.
 4. Пауль Г. Принципы истории языка. –М.: Иност. Литература, 1960. -С.461. -500 с.
 5. Реформатский А.А. Введение в языкознание. –Москва: Аспект пресс, 2006.- С.140. -536 с.
 6. Синькова О.М. Способы словообразования компьютерной терминологии в арабском литературном языке: на матириале современной прессы: дисс. … кандидата филол. наук. –Москва, 2007. С. 101. -147 с.
 7. Словарь банковских терминов Википидия. www.bank.ru.
 8. Турсунов У. ва бошқ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. - Т.: Ўзбекистон, 1992. - 400 б.
 9. Хауген Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике, в. № 6. –Москва, 1972. -С.77.
 10. Хауген Э. Процесс заимствования // Новое в лингвистике, в. № 6. –Москва, 1972. -С.345.
 11. Шоахмедов Э. Вопросы калькирования с русского на узбекский язык. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Т., 1974.
 12. Ўзбек тили лексикологияси. –Т.: Фан, 1981. – 313 б.
 13. Ўзбек адабий тилининг тараққиёти. Уч жилдлик. 3-ж. –Т.: Фан, 1991. - 187 б.
Таянчи иборалар: 
термин, заимствование, калька, внешний источник term, system, outer or external source, directed or possessing words and partly/half possession