СОНЛАР

Бош муҳаррир:

А.Р. МАРАХИМОВ -т.ф.д., профессор.

Бош муҳаррир ўринбосари:

А.Р. ХаЛМУХАМЕДОВ - ф-м.ф.д.

Таҳрир ҳайьати:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муртазаева Р.Ҳ.- т.ф.д., проф.

Юнусова Х.Э. - т.ф.д.

Кобзева О.П. - т.ф.д.

Одилов А.А. - т.ф.н., доц.

Тўйчиев Б.Т.- ф.ф.д., проф.

Нурматова М.А. - ф.ф.д.

Абдусамедов А.Э.- ф.ф.д., проф.

Қурбонов М.- п.ф.д., проф.

Мардонов Ш.Қ. -п.ф.д, проф.

Ғозиев Э.Ғ.- псих.ф.д.

Мўминов А.Ғ. - с.ф.д.

Ганиева М.Ҳ.- соц.ф.д., проф.

Каримов Б.Н.- фил.ф.д., проф.

Менглиев Б.Р.- фил.ф.д., проф.

ЖабборовН.А. -  фил.ф.д., проф.

Халикова М.И. - фил.ф.н.

Маматова Ё.М. - фил.ф.д., проф.

 

Сиддиқова И.А.- фил.ф.д., проф.

Масъул котиб: К. РИХСИЕВ

Босишга рухсат этилди:  22.12.2017 й. Бичими 60х84 1/8. Нашр табоғи 38,5 б.т. 

Буюртма № 205.  Адади 120 нусха.  ЎзМУ босмахонасида чоп этилди.     

Бош муҳаррир:

А.Р. МАРАХИМОВ -т.ф.д., профессор.

Бош муҳаррир ўринбосари:

А.Р. ХаЛМУХАМЕДОВ - ф-м.ф.д.

Таҳрир ҳайьати:

Абдуллаев С.А.- б.ф.д., проф.

Давронов Д.Қ. - б.ф.д., проф.

Долимова С.Н. - б.ф.д., проф.

Рахимова Т.У. - б.ф.д., проф.

Сафаров Э.Ю. - тех.ф.д.

Ҳикматов Ф. - г.ф.д., проф.

Абдуллаев Р.Н.- г.-м.ф.д., проф.

Конеев Р.И. - г.-м.ф.д., проф.

Ишбаев Х.Ж.- г.-м.ф.д., проф.

Абдушукуров А.К.– к.ф.д., проф.

Мухамедиев М.Г. - к.ф.д., проф.

Ходжаев О.Ф.- к.ф.д., проф.

Масъул котиб:

К. РИХСИЕВ

Босишга рухсат этилди: 16.12.2017 й. Бичими 60х84 1/8. Нашр табоғи 32,5 б.т. Буюртма № 54. Адади 130 нусха. ЎзМУ босмахонасида чоп этилди.