СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АЁЛЛАР ФАОЛЛИГИ БИЛАН ДИАЛЕКТИК БОҒЛИҚЛИГИ

Муаллиф: 
Кенжаева Х.П.
Тематика: 
Резюме: 
В статье раскрыта суть модернизации политической системы Узбекистана, а также анализирована социально-политическая активность женщин на данном этапе.
Resume: 
The modernizations of the political system Uzbekistan is considered in this article. Also it is analyzed the social and political activity of the women at the point.

Мовардий ва унинг “Ал-аҳком ас-султония ва-л-валоёт ад-диния” (“Султонлик аҳкомлари ва бошқарув таълимотлари” (бундан кейин –“Аҳком”)) [1]асари ҳақида кўпгина рисола ва табақотларда батафсил маълумотлар келтириб ўтилган[2]. Хусусан, давлатшунос, ҳуқуқшунос, исломшунос, сиёсатшунос, адабиётшунос, услубиётчи олим сифатида Мовардий машҳурдир. Айниқса, тафсир, сиёсий ҳуқуқ, амалий-сиёсий фиқҳ ва усули фиқҳ мавзуларида шофеъий мазҳаби усулига кўра, қатор асарлар яратган алломадир. Унинг яратган илмий мероси уч туркумдан иборатдир: диний, ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий, адабий-луғавий ва ҳоказо.

Мовардийнинг “Аҳком” асари таркиби ва тузилиши, тадқиқини таҳлил этиш билан бир қаторда, мазкур асарнинг манбавий асосларини ҳам ўрганиш зарур. Шунингдек, муаллиф дунёқараши-нинг шаклланишида инсоният яратилгандан то ХI асрлардаги Аббосийлар давлат бошқарув тажриба-сигача бўлган жараёнларига эътибор қаратиб, уларга энг асосий тарихий тажриба сифатида аҳамият берганини эътироф этиш зарур.

Адабиет: 
  1. АНн ЎзМК қўлёзмалар, нодир китоб ва нашрлар бўлимидаги Мовардийнинг “Ал-аҳком ас-султония ва-л-валоёт ад-диния” (бундан кейин “Аҳком” ) асари Пв. № 63 рақамли – 185а варақдан иборат қўлёзмасиининг таркиби энг мўътабар қўлёзма Тошкент; Кувайт; Миср; Санкт-Петербургдаги қўлёзмаларининг варақлари; Миср; Туркия; Байрут; Кувайтдаги нашр саҳифалари асосида таққосланмоқда. АНнЎзМК қўлёзмалар, нодир китоб ва ноёб нашрлар бўлимидаги Пв.№63 рақамли Мовардий. “Аҳком” қўлёзмаси бундан кейин А: рамзий белгиси билан ёзилади. ЎзРФАШИ Р. № 7228/I рақамли Мовардий. “Ал-аҳком” қўлёзмаси бундан кейин Б: рамзий белгиси билан ёзилади. Мовардий. “Аҳком”/Ношир Аҳмад Муборак ал-Бағдодий. Кувайт университети “Сиёсий илмлар ёки сиёсатшунослик” факультети. – Кувайт. 1989. “Дор Ибн Қутайба” – 390 б. бундан кейин К: рамзий белгиси билан ёзилади. Мовардий. “Аҳком”. – Байрут. 1992. 327 б. Байрут нашри бундан кейин Л: рамзий белгиси билан ёзилади.; Ebu’l-Hasan Habib el-Ma’verdi. El-Ahka’mu’s-Sultaniye/Çeviren: Ali Shafak.– Istanbul, 1994. Bedir Yayinevi., –504 b. Туркия нашри бундан кейин Т: рамзий белгиси билан ёзилади. А: – 4а; Б: – 3а-варақ. К: – Б. 4; Л: – Б. 4; Т: – Б. 31.; Семенова А, А.Вороновского Д.Г. Собрание Восточных Рукопись (СВР). – Т. VIII. 1967 г. – С. 217–231.
  2. Мовардий. Адаб ал-қози/Ношир Муҳи Ҳилол ас-Сарҳон. – Бағдод. 1971. – Б.32-40; Мовардий. Адаб ад-дунё ва ад-дин/Ношир Мустофо ас-Саққо. – Байрут. Дор ал-фикр. Тарихсиз; Ёқут ал-Ҳамавий. Мўъжам ал-удабо. – Байрут. 15-жуз. – Б.52; Табақот аш-шофеъийя ал-кубро ли ибн ас-Субкий. 5-жуз. – Б.267; Табақот ал-муфассириин ас-Суютий. – Б.25; Ибн Халдун. Тарих ибн Халдун. – Б. 4 қисм. 4 жилд. – Б.1031 ва бошқа ... асарлар...